โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  

  

การจัดสร้างพระพุทธรูป

ประดิษฐาน 
ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ 
               สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรูป “พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ”
การดำเนินการจัดการสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พลเอกนฤดล เดชประดิยุทธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีอยุธยาได้นิมนต์ พระเทพโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ของตำแหน่งที่ตั้งแท่นฐานพระพุทธรูป และเสาธงโรงเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กันยายนพุทธศักราช ๒๕๔๖ ในการพิจารณารูปแบบพระพุทธ
โดยคณะกรรมการพิจารณาจัดหาสถานที่ก่อสร้างและคัดเลือก รูปแบบ ฐานเสาธง หอพระ พระพุทธรูปรั้ว ประตูเข้าออก ป้ายชื่อโรงเรียน และป้ายชื่อองค์กรต่างๆ สั่ง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งคณะกรรมการได้เสนอรูปแบบมาจาก พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธาน พุทธมณฑลสุทรรศน์ ขนาดสูง ๒.๗๐ เมตร( ๑๐๘ ) ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ในบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ และเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะพระบรมรูปประทับยืน สอดคล้องกัปปณิธานโรงเรียนที่อัญเชิญ พระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระมุงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จารึก ณ ฐานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ว่า “ เราจำต้องก้าวไปข้าง หน้าเสมอ ยิ่งก้าวเพียงใดก็ยิ่งดี เราต้องไม่ถอยหลังเลยเป็นอันขาด แม้แต่หยุดอยู่ที่ก็ไม่ได้เพราะการหยุดก็เสมอด้วยการถอยหลัง
การประดิษฐานพุทธรูปประจำโรงเรียน ณ เบื้องขวาพระบรมราชารุสาวรีย์และเสาธงชาติ ณ เบื้องซ้ายพระบรมราชานุสาวรีย์ จึงเป็นการเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่สำคัญยิ่ง เอื้อต่อการส่งเสริมสำนึกดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้ลูกศรีอยุธยาทุกคนเป็นเยาวชนไทย ผู้มีความภาคภูมิใจ เทิดทูนความเป็นไทย สำนึกรู้และมีความกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดิน
การดำเนินการสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียนวันอาทิตย์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระรูป ณ โรงหล่อมูรติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม วันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆนางสาวประไพศรี วิสัยจร ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าเฝ้ารับประทานพระบรมสารีริกธุาต ณ ตึก วชิรญาณสามัคคีพยาบาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่ออัญเชิญ มาบรรจุที่พระเกศโมฬพระพุทธรูปประจำโรงเรียนวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗  พระเทพโมลี เจ้าคณะดุสิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระพุทธรูปและฐานเสาธงชาติวันอาทิตย์ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ พลเอกนฤดล เดชประดิยุทธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีอยุธยา นางเสริมศรี เผ่าทองศุข นายกศรีอยุธยาสมาคม และนางสาวสุกัญญา สันติพัฒนาชัยพร้อมด้วยคณะกรรมการ ครูอาจารย์ จัดทำพิธีประดิษฐานองค์พระ และติดตั้งเสาธงชาติวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพิธีเบิกพระเนตรเวลา ๐๙.๐๙ น. โดยพลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสสัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีเบิกพระเนตร
ผู้ออกแบบฐานพระพุทธรูปและฐานเสาธงชาติ คือ นายประวุฒิ ภู่ริยะพันธ์ วิศวกรกลุ่ม ออกแบบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอบยู่หัวโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู และศรีอยุธยาสมาคม ได้กำหนดพิธีทอดผ้าป่ามหากศุลสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ใน วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส ๑๒๓ ปี  พระบรมราชสมภพพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์เป็นพุทธานุสรณียสถานของประชาชนไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่า “ พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ” เป็นปูชนียวัตถุสำคัญ ที่ คณะกรรมการจัดงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ กำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑล โดยมี ศาสตราจารย์ พีระศรี เป็นผู้ออกแบบ เป็นพระพุทธรูปปางลีลา ปั้นหล่อด้วยโลหะสำริดโดยกรมศิลปกร องค์พระสูง ๒ , ๕๐๐ กระเบียด ( ๑๕,๘๗๕ ) เป็นพระพุทธรูปที่มีพระเกตมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียร ทรงห่มจีวรเฉวียงบ่า พาดสังฆาฎิ อยู่ในท่าย่างพระบาท และมีบังรองพระบาท
การดำเนินงานสร้างพระพุทธรูปเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๒๕ จนแล้วเสร็จในปี ๒๕๒๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ ทรงเททองหล่อพระเกตุมาลา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ได้มีการประกอบพิธีเชื่อมประกอบพระเศียรกับองค์พระพุทธรูป โดยสมเด็จ พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ ( วาสน วาสนมหาเถร ) เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๕ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประกอบพิธีสมโภชเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๕

 

Advertisements

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนของนรชน เลขที่ 497…

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นรัตนของนรชน
เลขที่ 497 ซอยศรีอยุธยา 10 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

อักษรย่อ ศ.อ. / S.A.
ชื่อภาษาอังกฤษ Sri Ayudhya School under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Bejraratanarajsuda
วันสถาปนาโรงเรียน 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพม.เขต 1 สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
องค์อุปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ผู้อำนวยการ ดร.จำนงค์ แจ่มจันทรวงศ์
เพลงสถาบัน สตรีศรีอยุธยา – (อดีตเพลงโรงเรียน)
มาร์ชศรีอยุธยา เพลงโรงเรียนในปัจจุบัน
สีประจำสถาบัน เทา-เลือดหมู
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นตะแบก

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.